SIS Group спечели реализирането на проектното предложение по проекта „Обучения за придобиване на умения“

BG05M9OP001-1.057 -0395-С01, по процедура „Умения“

BG05M9OP001-1.057 -0395-С0

„Обучения за придобиване на умения“

Проект и главна цел: „Обучения за придобиване на умения“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057 -0395-С01, по процедура „Умения“

Основната цел, с реализирането на проектното предложение, е да повишим квалификацията на 21 лица работещи в компанията специалисти, чрез организирането и провеждането на специфични за служителите и работните им място обучения, свързани с организирането и управлението на проекти, както и чуждоезикови обучения. Чрез проектното предложение ще можем да стимулираме участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.

8 872.50 лв.Съфинансиране от страна на бенефициента

Начална дата: 14.05.2020 год.

Крайна дата: 14.05.2021 год.

Бенефициент: СИС ЕЙЧ АР ЕООД

Обща стойност: 45 642.70 лева, от които

36 770.20 лв. – Безвъзмездна финансова помощ:

31 254.67 лв. – Европейско и 

5 515.53 лв. –  Национално съфинансиране

За служителите ни – това е прекрасна възможност за придобиване на допълнителни знания и умения, за да са по-ангажирани и мотивирани с добра перспектива за кариерно развитие.

В стремежа си винаги да предлагаме най-иновативните и интелигентни решения за нашите клиенти, ние подбрахме екип от ИТ специалисти, работещи с акцент върху виртуализация и облачни услуги. Нашият амбициозен екип има експертиза в сървърните решения от висок клас, VoIP телефонни централи, корпоративни мрежи, защитни стени, както в инсталацията, така и в настройката и поддръжка им.