SIS Group спечели реализирането на проектното предложение по проекта „Обучения за придобиване на умения“

BG05M9OP001-1.057 -0395-С01, по процедура „Умения“

BG05M9OP001-1.057 -0395-С0

„Обучения за придобиване на умения“

Проект и главна цел: „Обучения за придобиване на умения“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.057 -0395-С01, по процедура „Умения“

Основната цел, с реализирането на проектното предложение, е да повишим квалификацията на 21 лица работещи в компанията специалисти, чрез организирането и провеждането на специфични за служителите и работните им място обучения, свързани с организирането и управлението на проекти, както и чуждоезикови обучения. Чрез проектното предложение ще можем да стимулираме участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.

8 872.50 лв.Съфинансиране от страна на бенефициента

Начална дата: 14.05.2020 год.

Крайна дата: 14.05.2021 год.

Бенефициент: СИС ЕЙЧ АР ЕООД

Обща стойност: 45 642.70 лева, от които

36 770.20 лв. – Безвъзмездна финансова помощ:

31 254.67 лв. – Европейско и 

5 515.53 лв. –  Национално съфинансиране

За служителите ни – това е прекрасна възможност за придобиване на допълнителни знания и умения, за да са по-ангажирани и мотивирани с добра перспектива за кариерно развитие.

In our pursuit to provide the most innovative and intelligent solutions for our clients, we have selected a team of IT specialists, who work with a focus on virtualization and cloud services. Our ambitious team has high class expertise not only in server solutions, VoIP PBXs, corporate networks and firewalls, but also in their installation, as well as their settings, and their technical support.