Разработване и управление на
проекти за финансиране от
европейски фондове и програми

Ние управляваме Вашия проект от началото до края

Ефективни услуги с
безкомпромисно качество

Мисията на нашата компания е осигуряването на ефективни услуги с безкомпромисно качество. Доверявайки се на нас, ние ще покрием всички етапи и дейности свързани с планирането, разработването и последващото управление и отчитане на проектни предложения.

Човешки ресурси

Постигането на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

Конкурентоспособност

Подкрепа за развитието на производителността и ефективността на малки и средни предприятия.

Развитие на селски райони

Програмата е най-богатата по отношение на типовете дейности, които финансира, и съответно, по нея се отпускат най-много средства.

Международни програми

Финансира европейски микро, малки и средни предприятия, желаещи да реализират своите най-иновативни идеи.

Ще ви съдействаме във всяка стъпка

АКТИВНИ ПРОГРАМИ

На Ваше разположение е екип с дългогодишен опит в подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от структурните фондове на ЕС, предприсъединителни и други донорски програми. Нашите експерти ще ви помогнат в избора на програма и ще ви напътстват в процеса на кандидатстване и управление на проекта.

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ – НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

КОМПЛЕКСНА УСЛУГА
за разработка и управление на проекти

КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕСЪТ ПО СЪДЕЙСТВИЕ ОТ НАША СТРАНА

  1. Предварителна оценка на потенциала на фирмата-кандидат за получаване на безвъзмездно финансиране. На този етап се прави прогноза за броя на точките, които може да получи проектът на кандидата, съобразно публикуваните критерии за оценка по съответната програма. Този анализ помага да бъдат идентифицирани силните и слабите страни на фирмата-кандидат и нейния проект и при възможност да се предприемат мерки за преодоляването на негативите.

  2. Разработка на необходимите за кандидатстване документи – Бизнес планове, Апликационни формуляри, Бюджети, Предпроектни проучвания и други приложими документи, в зависимост от конкретната финансираща програма. В посочените документи проектната идея подробно се описва и се обосновава от гледна точна на нейната пазарна адекватност, икономическа жизнеспособност, социални и обществени ползи, които носи реализацията и.

  3. Окомплектоване на всички документи, които се предават за оценка.

  4. Консултации при поискана допълнителна информация и документация от страна на финансиращата институция в процеса на оценка на проекта.

  5. Съдействие за организиране на тръжните процедури във връзка със задължението на кандидатите да направят прозрачен избор на подизпълнители (доставчици) по проекта. На този етап ние подготвяме необходимите документи – запитвания към потенциалните оференти; определяме критериите за избор на оферта; заповед за назначаване на членове на комисия, която да оцени офертите; протокол от решение на оценителната комисия за избор на оферта и др.

  6. Съдействие за изготвяне на междинните и финални отчети за изпълнението на проекта.

  7. Съдействие за осчетоводяване на разходите по проекта и окомплектоване на документите, доказващи направените разходи – фактури, договори с доставчици, приемо-предавателни протоколи, платежни нареждания, банкови извлечения. Само след коректно отчетен проект, фирмата-кандидат напрактика ще получи одобреното безвъзмездно финансиране.

 

Цената на услугата се определя като процент от инвестицията по проекта и се фиксира след запознаване с проектната идея и инвестиционните намерения на клиента. Базова оферта може да получите като изпратите запитване до нашия имейл адрес, в което накратко да опишете проекта и инвестициите, за които ще кандидатствате.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС БЪРЗО И ЛЕСНО