SIS Group прилага основните принципи по качество, опазване на околната среда иосигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, осигурявайки оптимална ефективност на дейността си и поддържайки високо ниво на качеството на услугите

Вашият доверен бизнес партньор

Наръчник по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа

Гарантираме качеството на предслаганите услуги до ниво, което посреща в пълна степен изискванията на нашите клиентите и осигурява тяхната удовлетвореност.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Същността на Политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа на СИС Билд ЕООД се изразява във формулиране на система от управленски и организационни действия в дълго-, средно- и краткосрочна перспектива, свързани с непрекъснато усъвършенстване на предлаганите от Дружеството услуги в областта на:

Инженеринг, проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на жилищни, административни и промишлени сгради, прилежащата им инфраструктура, инсталации и съоръжения; недвижими културни ценности, архитектурни елементи и паркова инфраструктура; eлектрически, ОВиК и ВиК инсталации, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, системи за сигурност, сградна и промишлена автоматизация.

Стратегията на СИС Билд ЕООД е чрез прилагане на основните принципи по качество, ОС, ЗБР да осигури оптимална ефективност на дейността си, поддържайки високо ниво на качеството на услугите, опазване на околната среда и здравословни и безопасно условия на труд, като по този начин задоволи дефинираните и подразбиращите се изискванията на клиентите, техните нужди и очаквания.

Ръководството на СИС Билд ЕООД напълно осъзнава и приема отговорността си за осигуряване на качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност на своите производствени ресурси и грижа за всеки отделен служител на фирмата и всички заинтересовани страни, засегнати от нейната дейност. За осъществяване на тази отговорност СИС Билд ЕООД създаде и развива съответните условия и достатъчни човешки и финансови ресурси, ефективни управляващи структури и контролни механизми.

ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

СИС Билд ЕООД е определила следните цели по качество, ОС, ЗБР по настоящата политика:

Клиенти

 • Да гарантира качество на услугите до ниво, което посреща в пълна степен изискванията на клиентите и което осигурява тяхната удовлетвореност;

Услуга

 • Да изпълни приложимите стандарти и специфични изисквания по отношение на качеството на предлаганите услуги, осигуряване на ЗБР, ООС, включително ангажимент за удовлетворяване на приложимите изисквания (нормативни изисквания);
 • Да предлага услуги с голяма степен на диференциация спрямо същите такива, предлагани на националния и международния пазар;
 • Да предлага и извършва услуги в съответствие с българското и международно законодателство. Идентифициране приложимите законови и други изисквания по отношение на ООС и осигуряване на ЗБР в дейността на СИС Билд ЕООД и гарантиране пълно съответствие с тях.
 • Непрекъснато повишаване на качеството на предлаганите от нас услуги.

Персонал

 • Да осигури висококвалифициран и мотивиран персонал, както и подходящо обучение на персонала за повишаване на неговите знания и умения, компетентност и осъзнаване;
 • Осигуряване на обучение на новопостъпили работници без квалификация за покриване на професионалните стандарти на фирмата.
 • Приемане на млади специалисти от техническите университети, въвеждането им в работата, подпомагането им за кариерно развитие и реализация във фирмата.
 • Осигуряване и поддържане на безопасността на всички работници. Основа за осигуряване на ЗБР е предотвратяването на наранявания и заболеваемост и минимизиране на опасните рискове, премахване на опасностите и намаляване на рисковете чрез създаване на системни условия за безопасност и надеждна
 • Експлоатация на всички съоръжения и за безопасно и надеждно изпълнение на производствените процеси.
 • Осигурява консултиране и участие на работниците и на представителите на работниците;
 • Осигурява рамка за изпълнение на заложените цели и контекста по качество, ОС и ЗБР.
 • Опазване на околната среда, включително предотвратяване от замърсяване и други специфични ангажименти, свързани с контекста на организацията, включително естеството, мащаба и въздействията върху околната среда, които оказват нейните дейности, продукти и услуги.
 • Осигурява опазването на околната среда, включително предотвратяване от замърсяване и други специфични ангажименти като устойчиво използване на ресурсите, смекчаване и адаптация към изменението на климата и опазване на биологичното разнообразие и екосистемите.
 • Постоянно повишаване на културата на безопасност като неделима част на фирмената култура.

Партньори

 • Да проучва и отчита възможностите и перспективите за развитие на фирмата при планиране на качеството, съобразявайки се с критериите на лидерите в бранша.
 • Иницииране на активно сътрудничество с организации за контрол и всички заинтересовани страни, при решаване на проблеми свързани с ООС и осигуряване на ЗБР.

Повишаване на конкурентоспособността

 • Да задържи съществуващите си пазарни позиции и да спечели нови пазарни ниши чрез постоянно подобряване на качеството на предлаганите услуги.
 • Наблюдаване и измерване ключови характеристики на процеси и дейности, имащи значимо въздействие върху качеството на продукта, ООС и ЗБР.
 • Непрекъснато подобряване на внедрената система за управление, чрез периодична оценка на и анализ на резултатите, пълно следване, прилагане и периодичен преглед на Политиката и целите

Управителят на СИС Билд ЕООД поема пълната отговорност за разработването, прилагането и поддържането на ИСУ на всички управленски и оперативни нива, както и за периодичния преглед за адекватност на политиката. Включва ангажимент за изпълнение на задълженията си за спазване. Задължение за постоянно подобряване на системата за управление и за повишаване на резултатността спрямо околната среда.

За осъществяването на Политиката задължава всеки служител на Дружеството лично да допринася за постигане на поставените цели.

ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството
ISO 14001:2015Система за управление на околната среда
ISO 45001:2018Системи за управление на здравето и безопасността при работа

В стремежа си винаги да предлагаме най-иновативните и интелигентни решения за нашите клиенти, ние подбрахме екип от ИТ специалисти, работещи с акцент върху виртуализация и облачни услуги. Нашият амбициозен екип има експертиза в сървърните решения от висок клас, VoIP телефонни централи, корпоративни мрежи, защитни стени, както в инсталацията, така и в настройката и поддръжка им.