SIS Group прилага основните принципи по управление на безопасността на движението по пътищата, осигурявайки оптимална ефективност на дейността си и поддържайки високо ниво на качеството на услугите

Вашият доверен бизнес партньор

Наръчник по качество, околна среда, здраве и безопасност при работаи безопасност на движение по пътищата

Гарантираме качеството на предлаганите услуги до ниво, което посреща в пълна степен изискванията на нашите клиентите и осигурява тяхната удовлетвореност.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

Същността на Политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа и безопасност на движение по пътищата на СИС Билд ЕООД се изразява във формулиране на система от управленски и организационни действия в дългосрочна, средносрочна и краткосрочна перспектива, свързани с непрекъснато усъвършенстване на предлаганите от Дружеството услуги в областта на:

Инженеринг, проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на жилищни, административни и промишлени сгради, прилежащата им инфраструктура, инсталации и съоръжения; недвижими културни ценности, архитектурни елементи и паркова инфраструктура; eлектрически, ОВиК и ВиК инсталации, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, системи за сигурност, сградна и промишлена автоматизация.

Управление на безопасността на автомобилния парк при изпълнение на дейности по изграждане, реконструкция и поддръжка на пътна инфраструктура.

Изграждане и анализ на системи за управление на трафика и обществения транспорт.

Стратегията на СИС БИЛД ЕООД е чрез прилагане на основните принципи по качество, ОС, ЗБР  и БДП да осигури оптимална ефективност на дейността си, поддържайки високо ниво на качеството на услугите, опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд и безопасно движение по пътищата, като по този начин задоволи дефинираните и подразбиращите се изискванията на клиентите, заинтересованите страни и техните нужди и очаквания.

Ръководството на СИС БИЛД ЕООД напълно осъзнава и приема отговорността си за осигуряване на качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност и безопасно движение по пътищата на своите производствени ресурси и процеси и грижа за всеки отделен служител на фирмата и всички заинтересовани страни, засегнати от нейната дейност. За осъществяване на тази отговорност СИС Билд ЕООД създаде и развива съответните условия и достатъчни човешки и финансови ресурси, ефективни управляващи структури и контролни механизми.

ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

СИС Билд ЕООД е определила следните цели по качество, ОС, ЗБР  и БДП по настоящата политика:

Клиенти

 • Да гарантира качество на услугите до ниво, което посреща в пълна степен изискванията на клиентите и което осигурява тяхната удовлетвореност;

Услуга

 • Да изпълни приложимите стандарти и специфични изисквания по отношение на качеството на предлаганите услуги, осигуряване на ЗБР, ООС и БДП включително ангажимент за удовлетворяване на приложимите изисквания (нормативни изисквания);
 • Да предлага услуги с голяма степен на диференциация спрямо същите такива, предлагани на националния и международния пазар;
 • Да предлага и извършва услуги в съответствие с българското и международно законодателство. Идентифициране приложимите законови и други изисквания по отношение на ООС, осигуряване на ЗБР и БДП в дейността на СИС Билд ЕООД и гарантиране пълно съответствие с тях;
 • Непрекъснато повишаване на качеството на предлаганите от нас услуги.

Персонал

 • Да осигури висококвалифициран и мотивиран персонал, както и подходящо обучение на персонала за повишаване на неговите знания и умения, компетентност и осъзнаване;
 • Осигуряване на обучение на новопостъпили работници без квалификация за покриване на професионалните стандарти на фирмата;
 • Приемане на млади специалисти от техническите университети, въвеждането им в работата, подпомагането им за кариерно развитие и реализация във фирмата;
 • Осигуряване и поддържане на безопасността на всички работници. Основа за осигуряване на ЗБР е предотвратяването на наранявания и заболеваемост и минимизиране на опасните рискове, премахване на опасностите и намаляване на рисковете чрез създаване на системни условия за безопасност и надеждна работна среда, включително безопасно движение по пътищата;
 • Експлоатация на всички съоръжения и безопасно и надеждно изпълнение на производствените процеси;
 • Осигурява консултиране и участие на работниците и на представителите на работниците;
 • Осигурява рамка за изпълнение на заложените цели и контекста по качество, ОС, ЗБР и БДП;
 • Опазване на околната среда, включително предотвратяване от замърсяване и други специфични ангажименти, свързани с контекста на организацията, включително естеството, мащаба и въздействията върху околната среда, които оказват нейните дейности, продукти и услуги;
 • Осигурява опазването на околната среда, включително предотвратяване от замърсяване и други специфични ангажименти като устойчиво използване на ресурсите, смекчаване и адаптация към изменението на климата и опазване на биологичното разнообразие и екосистемите;
 • Постоянно повишаване на културата на безопасност като неделима част на фирмената култура.

Партньори

 • Да проучва и отчита възможностите и перспективите за развитие на фирмата при планиране на качеството, съобразявайки се с критериите на лидерите в бранша;
 • Иницииране на активно сътрудничество с организации за контрол и всички заинтересовани страни, при решаване на проблеми свързани с ООС, осигуряване на ЗБР и БДП.

Повишаване на конкурентоспособността

 • Да задържи съществуващите си пазарни позиции и да спечели нови пазарни ниши чрез постоянно подобряване на качеството на предлаганите услуги;
 • Наблюдаване и измерване ключови характеристики на процеси и дейности, имащи значимо въздействие върху качеството на продукта, ООС, ЗБР и БДП;
 • Непрекъснато подобряване на внедрената система за управление, чрез периодична оценка и анализ на резултатите, пълно следване, прилагане и периодичен преглед на Политиката и целите;
 • Ангажира се за елиминиране на смъртните случаи и сериозните наранявания;
 • Да полага усилия за постоянно повишаване на културата па безопасност като неделима част от фирмената култура, включително тази за безопасно движение по пътищата и елимиране на смърните случаи и сериозни наранявания;
 • Да наблюдава и измерва ключови характеристики на процеси и дейности, имащи значимо въздействие върху качеството на продукта, здравословните и безопасни условия на труд и безопасноста на движение по пътищата, включително и ангажимент към предотвратяване на смърт, наранявания и заболявания;
 • Да изпълнява политиката по качество, безопасност при работа и безопасност на движение по пътищата, като оценява редовно и резултатите от тези анализи ги използва за нейната актуализация и за търсене на възможности за следващо и непрекъснато подобрение;
 • Да инициира активно сътрудничество с организации за контрол и всички заинтересовани страни, при решаване на проблеми свързани с осигуряване на ЗБР и БДП.

Управителят на СИС БИЛД ЕООД поема пълната отговорност за разработването, прилагането и поддържането на ИСУ на всички управленски и оперативни нива, както и за периодичния преглед за адекватност на политиката.  Има задължение постоянно да подобрява системата за управление и  да повишава резултатността спрямо околната среда и БДП.

За осъществяването на Политиката задължава всеки служител на Дружеството лично да допринася за постигане на поставените цели.

 •  

ISO 39001:2012 – управление на безопасността на движението по пътищата.

В стремежа си винаги да предлагаме най-иновативните и интелигентни решения за нашите клиенти, ние подбрахме екип от ИТ специалисти, работещи с акцент върху виртуализация и облачни услуги. Нашият амбициозен екип има експертиза в сървърните решения от висок клас, VoIP телефонни централи, корпоративни мрежи, защитни стени, както в инсталацията, така и в настройката и поддръжка им.