SIS Group прилага основните принципи по качество, опазване на околната среда иосигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, осигурявайки оптимална ефективност на дейността си и поддържайки високо ниво на качеството на услугите

Вашият доверен бизнес партньор

Наръчник по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа

Гарантираме качеството на предслаганите услуги до ниво, което посреща в пълна степен изискванията на нашите клиентите и осигурява тяхната удовлетвореност.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Същността на Политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа на СИС Билд ЕООД се изразява във формулиране на система от управленски и организационни действия в дълго-, средно- и краткосрочна перспектива, свързани с непрекъснато усъвършенстване на предлаганите от Дружеството услуги в областта на:

Инженеринг, проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на жилищни, административни и промишлени сгради, прилежащата им инфраструктура, инсталации и съоръжения; недвижими културни ценности, архитектурни елементи и паркова инфраструктура; eлектрически, ОВиК и ВиК инсталации, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, системи за сигурност, сградна и промишлена автоматизация.

Стратегията на СИС Билд ЕООД е чрез прилагане на основните принципи по качество, ОС, ЗБР да осигури оптимална ефективност на дейността си, поддържайки високо ниво на качеството на услугите, опазване на околната среда и здравословни и безопасно условия на труд, като по този начин задоволи дефинираните и подразбиращите се изискванията на клиентите, техните нужди и очаквания.

Ръководството на СИС Билд ЕООД напълно осъзнава и приема отговорността си за осигуряване на качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност на своите производствени ресурси и грижа за всеки отделен служител на фирмата и всички заинтересовани страни, засегнати от нейната дейност. За осъществяване на тази отговорност СИС Билд ЕООД създаде и развива съответните условия и достатъчни човешки и финансови ресурси, ефективни управляващи структури и контролни механизми.

ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

СИС Билд ЕООД е определила следните цели по качество, ОС, ЗБР по настоящата политика:

Клиенти

 • Да гарантира качество на услугите до ниво, което посреща в пълна степен изискванията на клиентите и което осигурява тяхната удовлетвореност;

Услуга

 • Да изпълни приложимите стандарти и специфични изисквания по отношение на качеството на предлаганите услуги, осигуряване на ЗБР, ООС, включително ангажимент за удовлетворяване на приложимите изисквания (нормативни изисквания);
 • Да предлага услуги с голяма степен на диференциация спрямо същите такива, предлагани на националния и международния пазар;
 • Да предлага и извършва услуги в съответствие с българското и международно законодателство. Идентифициране приложимите законови и други изисквания по отношение на ООС и осигуряване на ЗБР в дейността на СИС Билд ЕООД и гарантиране пълно съответствие с тях.
 • Непрекъснато повишаване на качеството на предлаганите от нас услуги.

Персонал

 • Да осигури висококвалифициран и мотивиран персонал, както и подходящо обучение на персонала за повишаване на неговите знания и умения, компетентност и осъзнаване;
 • Осигуряване на обучение на новопостъпили работници без квалификация за покриване на професионалните стандарти на фирмата.
 • Приемане на млади специалисти от техническите университети, въвеждането им в работата, подпомагането им за кариерно развитие и реализация във фирмата.
 • Осигуряване и поддържане на безопасността на всички работници. Основа за осигуряване на ЗБР е предотвратяването на наранявания и заболеваемост и минимизиране на опасните рискове, премахване на опасностите и намаляване на рисковете чрез създаване на системни условия за безопасност и надеждна
 • Експлоатация на всички съоръжения и за безопасно и надеждно изпълнение на производствените процеси.
 • Осигурява консултиране и участие на работниците и на представителите на работниците;
 • Осигурява рамка за изпълнение на заложените цели и контекста по качество, ОС и ЗБР.
 • Опазване на околната среда, включително предотвратяване от замърсяване и други специфични ангажименти, свързани с контекста на организацията, включително естеството, мащаба и въздействията върху околната среда, които оказват нейните дейности, продукти и услуги.
 • Осигурява опазването на околната среда, включително предотвратяване от замърсяване и други специфични ангажименти като устойчиво използване на ресурсите, смекчаване и адаптация към изменението на климата и опазване на биологичното разнообразие и екосистемите.
 • Постоянно повишаване на културата на безопасност като неделима част на фирмената култура.

Партньори

 • Да проучва и отчита възможностите и перспективите за развитие на фирмата при планиране на качеството, съобразявайки се с критериите на лидерите в бранша.
 • Иницииране на активно сътрудничество с организации за контрол и всички заинтересовани страни, при решаване на проблеми свързани с ООС и осигуряване на ЗБР.

Повишаване на конкурентоспособността

 • Да задържи съществуващите си пазарни позиции и да спечели нови пазарни ниши чрез постоянно подобряване на качеството на предлаганите услуги.
 • Наблюдаване и измерване ключови характеристики на процеси и дейности, имащи значимо въздействие върху качеството на продукта, ООС и ЗБР.
 • Непрекъснато подобряване на внедрената система за управление, чрез периодична оценка на и анализ на резултатите, пълно следване, прилагане и периодичен преглед на Политиката и целите

Управителят на СИС Билд ЕООД поема пълната отговорност за разработването, прилагането и поддържането на ИСУ на всички управленски и оперативни нива, както и за периодичния преглед за адекватност на политиката. Включва ангажимент за изпълнение на задълженията си за спазване. Задължение за постоянно подобряване на системата за управление и за повишаване на резултатността спрямо околната среда.

За осъществяването на Политиката задължава всеки служител на Дружеството лично да допринася за постигане на поставените цели.

ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството
ISO 14001:2015Система за управление на околната среда
ISO 45001:2018Системи за управление на здравето и безопасността при работа

In our pursuit to provide the most innovative and intelligent solutions for our clients, we have selected a team of IT specialists, who work with a focus on virtualization and cloud services. Our ambitious team has high class expertise not only in server solutions, VoIP PBXs, corporate networks and firewalls, but also in their installation, as well as their settings, and their technical support.