SIS Group прилага основните принципи по управление на безопасността на движението по пътищата, осигурявайки оптимална ефективност на дейността си и поддържайки високо ниво на качеството на услугите

Вашият доверен бизнес партньор

Наръчник по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа и безопасност на движение по пътищата

Гарантираме качеството на предлаганите услуги до ниво, което посреща в пълна степен изискванията на нашите клиентите и осигурява тяхната удовлетвореност.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

Същността на Политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа и безопасност на движение по пътищата на СИС Билд ЕООД се изразява във формулиране на система от управленски и организационни действия в дългосрочна, средносрочна и краткосрочна перспектива, свързани с непрекъснато усъвършенстване на предлаганите от Дружеството услуги в областта на:

Инженеринг, проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на жилищни, административни и промишлени сгради, прилежащата им инфраструктура, инсталации и съоръжения; недвижими културни ценности, архитектурни елементи и паркова инфраструктура; eлектрически, ОВиК и ВиК инсталации, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, системи за сигурност, сградна и промишлена автоматизация.

Управление на безопасността на автомобилния парк при изпълнение на дейности по изграждане, реконструкция и поддръжка на пътна инфраструктура.

Изграждане и анализ на системи за управление на трафика и обществения транспорт.

Стратегията на СИС БИЛД ЕООД е чрез прилагане на основните принципи по качество, ОС, ЗБР  и БДП да осигури оптимална ефективност на дейността си, поддържайки високо ниво на качеството на услугите, опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд и безопасно движение по пътищата, като по този начин задоволи дефинираните и подразбиращите се изискванията на клиентите, заинтересованите страни и техните нужди и очаквания.

Ръководството на СИС БИЛД ЕООД напълно осъзнава и приема отговорността си за осигуряване на качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност и безопасно движение по пътищата на своите производствени ресурси и процеси и грижа за всеки отделен служител на фирмата и всички заинтересовани страни, засегнати от нейната дейност. За осъществяване на тази отговорност СИС Билд ЕООД създаде и развива съответните условия и достатъчни човешки и финансови ресурси, ефективни управляващи структури и контролни механизми.

ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

СИС Билд ЕООД е определила следните цели по качество, ОС, ЗБР  и БДП по настоящата политика:

Клиенти

 • Да гарантира качество на услугите до ниво, което посреща в пълна степен изискванията на клиентите и което осигурява тяхната удовлетвореност;

Услуга

 • Да изпълни приложимите стандарти и специфични изисквания по отношение на качеството на предлаганите услуги, осигуряване на ЗБР, ООС и БДП включително ангажимент за удовлетворяване на приложимите изисквания (нормативни изисквания);
 • Да предлага услуги с голяма степен на диференциация спрямо същите такива, предлагани на националния и международния пазар;
 • Да предлага и извършва услуги в съответствие с българското и международно законодателство. Идентифициране приложимите законови и други изисквания по отношение на ООС, осигуряване на ЗБР и БДП в дейността на СИС Билд ЕООД и гарантиране пълно съответствие с тях;
 • Непрекъснато повишаване на качеството на предлаганите от нас услуги.

Персонал

 • Да осигури висококвалифициран и мотивиран персонал, както и подходящо обучение на персонала за повишаване на неговите знания и умения, компетентност и осъзнаване;
 • Осигуряване на обучение на новопостъпили работници без квалификация за покриване на професионалните стандарти на фирмата;
 • Приемане на млади специалисти от техническите университети, въвеждането им в работата, подпомагането им за кариерно развитие и реализация във фирмата;
 • Осигуряване и поддържане на безопасността на всички работници. Основа за осигуряване на ЗБР е предотвратяването на наранявания и заболеваемост и минимизиране на опасните рискове, премахване на опасностите и намаляване на рисковете чрез създаване на системни условия за безопасност и надеждна работна среда, включително безопасно движение по пътищата;
 • Експлоатация на всички съоръжения и безопасно и надеждно изпълнение на производствените процеси;
 • Осигурява консултиране и участие на работниците и на представителите на работниците;
 • Осигурява рамка за изпълнение на заложените цели и контекста по качество, ОС, ЗБР и БДП;
 • Опазване на околната среда, включително предотвратяване от замърсяване и други специфични ангажименти, свързани с контекста на организацията, включително естеството, мащаба и въздействията върху околната среда, които оказват нейните дейности, продукти и услуги;
 • Осигурява опазването на околната среда, включително предотвратяване от замърсяване и други специфични ангажименти като устойчиво използване на ресурсите, смекчаване и адаптация към изменението на климата и опазване на биологичното разнообразие и екосистемите;
 • Постоянно повишаване на културата на безопасност като неделима част на фирмената култура.

Партньори

 • Да проучва и отчита възможностите и перспективите за развитие на фирмата при планиране на качеството, съобразявайки се с критериите на лидерите в бранша;
 • Иницииране на активно сътрудничество с организации за контрол и всички заинтересовани страни, при решаване на проблеми свързани с ООС, осигуряване на ЗБР и БДП.

Повишаване на конкурентоспособността

 • Да задържи съществуващите си пазарни позиции и да спечели нови пазарни ниши чрез постоянно подобряване на качеството на предлаганите услуги;
 • Наблюдаване и измерване ключови характеристики на процеси и дейности, имащи значимо въздействие върху качеството на продукта, ООС, ЗБР и БДП;
 • Непрекъснато подобряване на внедрената система за управление, чрез периодична оценка и анализ на резултатите, пълно следване, прилагане и периодичен преглед на Политиката и целите;
 • Ангажира се за елиминиране на смъртните случаи и сериозните наранявания;
 • Да полага усилия за постоянно повишаване на културата па безопасност като неделима част от фирмената култура, включително тази за безопасно движение по пътищата и елимиране на смърните случаи и сериозни наранявания;
 • Да наблюдава и измерва ключови характеристики на процеси и дейности, имащи значимо въздействие върху качеството на продукта, здравословните и безопасни условия на труд и безопасноста на движение по пътищата, включително и ангажимент към предотвратяване на смърт, наранявания и заболявания;
 • Да изпълнява политиката по качество, безопасност при работа и безопасност на движение по пътищата, като оценява редовно и резултатите от тези анализи ги използва за нейната актуализация и за търсене на възможности за следващо и непрекъснато подобрение;
 • Да инициира активно сътрудничество с организации за контрол и всички заинтересовани страни, при решаване на проблеми свързани с осигуряване на ЗБР и БДП.

Управителят на СИС БИЛД ЕООД поема пълната отговорност за разработването, прилагането и поддържането на ИСУ на всички управленски и оперативни нива, както и за периодичния преглед за адекватност на политиката.  Има задължение постоянно да подобрява системата за управление и  да повишава резултатността спрямо околната среда и БДП.

За осъществяването на Политиката задължава всеки служител на Дружеството лично да допринася за постигане на поставените цели.

 •  

ISO 39001:2012 – управление на безопасността на движението по пътищата.

In our pursuit to provide the most innovative and intelligent solutions for our clients, we have selected a team of IT specialists, who work with a focus on virtualization and cloud services. Our ambitious team has high class expertise not only in server solutions, VoIP PBXs, corporate networks and firewalls, but also in their installation, as well as their settings, and their technical support.