Безвъзмездна финансова подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19

We are focused in the establishment of strong relations

We work today with a vision towards the future

Financial grant

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

Допустими са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

 

I. Допустими кандидати са, които:

 • Имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
 • Отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
 • Реализирали са оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.
 • Регистрирали са общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.
 • Кандидатът следва да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), като не е задължително месеците да са последователни и/или във всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.

II. Не са допустими кандидати, които:

 • Осъществяват инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на горски продукти, преработката и/или маркетинга на селскостопански продукти в неселскостопански продукти в селски райони;
 • Развиват дейности в сектора “Рибарство и аквакултури”, първичното производство на селскостопански продукти, производство и търговия на селскостопански продукти, стоманодобив, въгледобив, корабостроeне, производство на синтетични влакна, транспорт, както и свързаната с него инфраструктура, производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури.

III. Бюджет и срок

 • Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лв.
 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – неприложимо
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 50 000 лв. 
 • Срок за подаване на проектни предложения – два календарни месеца

IV. Допустими разходи

 • Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал са под формата на еднократна сума в размер на 50 000 лв. и следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите (суровини, материали и консумативи; външни услуги (вкл. режийни разходи); персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга.
 • За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 30.09.2020 г.

V. Оценка на проектни предложение

 • На базата на коефициент EBITDA за 2018 и 2019;
 • Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г.;
 • Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и спада в оборота на предприятието – кандидат.

Attention

Внимание към детайлите, защото е ключово за успеха ни. Съвместната работа е най-ефективният начин да бъдем по-креативни и да постигаме желаните резултати.

Отговорност

Ще ви съдействаме за изготвянето и подаването на всички необходими документи за успешното ви кандидатстване по проекта и последващото му отчитане.

Проверка

Всяко едно проектно предложение, независимо от неговата фаза на изпълнение, задължително преминава през проверка от различни специалисти.

You deserve the best advice from our specialists

In our pursuit to provide the most innovative and intelligent solutions for our clients, we have selected a team of IT specialists, who work with a focus on virtualization and cloud services. Our ambitious team has high class expertise not only in server solutions, VoIP PBXs, corporate networks and firewalls, but also in their installation, as well as their settings, and their technical support.