Безвъзмездна финансова подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19

Ние сме фокусирани върху изграждането на силни взаимоотношения

Работим днес с поглед към бъдещето

безвъзмездна финансова подкрепа

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

Допустими са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

 

I. Допустими кандидати са, които:

 • Имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
 • Отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
 • Реализирали са оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.
 • Регистрирали са общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.
 • Кандидатът следва да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), като не е задължително месеците да са последователни и/или във всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.

II. Не са допустими кандидати, които:

 • Осъществяват инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на горски продукти, преработката и/или маркетинга на селскостопански продукти в неселскостопански продукти в селски райони;
 • Развиват дейности в сектора “Рибарство и аквакултури”, първичното производство на селскостопански продукти, производство и търговия на селскостопански продукти, стоманодобив, въгледобив, корабостроeне, производство на синтетични влакна, транспорт, както и свързаната с него инфраструктура, производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури.

III. Бюджет и срок

 • Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лв.
 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – неприложимо
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 50 000 лв. 
 • Срок за подаване на проектни предложения – два календарни месеца

IV. Допустими разходи

 • Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал са под формата на еднократна сума в размер на 50 000 лв. и следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите (суровини, материали и консумативи; външни услуги (вкл. режийни разходи); персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга.
 • За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 30.09.2020 г.

V. Оценка на проектни предложение

 • На базата на коефициент EBITDA за 2018 и 2019;
 • Коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 г. и 2019 г.;
 • Наличие на пряка връзка между пандемията COVID-19 и спада в оборота на предприятието – кандидат.

Внимание

Внимание към детайлите, защото е ключово за успеха ни. Съвместната работа е най-ефективният начин да бъдем по-креативни и да постигаме желаните резултати.

Отговорност

Ще ви съдействаме за изготвянето и подаването на всички необходими документи за успешното ви кандидатстване по проекта и последващото му отчитане.

Проверка

Всяко едно проектно предложение, независимо от неговата фаза на изпълнение, задължително преминава през проверка от различни специалисти.

Заслужавате най-доброто консултиране от нашите специалисти

В стремежа си винаги да предлагаме най-иновативните и интелигентни решения за нашите клиенти, ние подбрахме екип от ИТ специалисти, работещи с акцент върху виртуализация и облачни услуги. Нашият амбициозен екип има експертиза в сървърните решения от висок клас, VoIP телефонни централи, корпоративни мрежи, защитни стени, както в инсталацията, така и в настройката и поддръжка им.